Begeleiding op school

Mentoraat

Een leerling brengt veel van zijn tijd door op school. Daarom is het belangrijk dat hij of zij zich daar thuis en veilig voelt. Elke klas of groep heeft zijn eigen mentor, die de klas begeleidt en waar de leerlingen met zijn vragen terecht kunnen.  Ook voor de ouders is de mentor  het eerste aanspreekpunt. 

Tutoren

Naast de mentor heeft elke klas ook 2 tutoren. Dat zijn bovenbouwleerlingen die de mentor helpen bij de begeleiding van de leerlingen. Doordat tutoren, leerlingen van de school, op een meer informele wijze contact hebben met de brugklasleerlingen, vormen zij een waardevolle  aanvulling op de begeleiding van de mentor.

Remedial Teaching

Het kan zijn dat een leerling bij een specifiek leerprobleem extra hulp nodig heeft. Het Vlietland College heeft remedial teachers, speciaal opgeleide docenten, die in overleg met de vakdocent en mentor de leerling proberen verder te helpen. 

Huiswerkbegeleiding

Speciaal voor de leerlingen van de brugklas is er een kortdurende  intensieve huiswerkbegeleiding, voor leerlingen die in het begin extra aandacht nodig hebben bij het maken en leren van het schoolwerk.

De Bijlesstudent

Naast de hierboven genoemde huiswerkbegeleiding verzorgt ´De Bijlesstudent´ gedurende het hele jaar huiswerkbegeleiding en bijlessen voor verschillende vakken. 

Veilig schoolklimaat 

De school moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. In het begin van het schooljaar worden er door de klas klassenregels geformuleerd en zijn er duidelijke afspraken over de omgang met elkaar. Deze staan in de schoolregels, het pestprotocol en het protocol ‘Sociale media-gebruik’.  De school heeft een pestcoördinator, mevr. van der Zwaan-Burgerhout, zij coördineert het veiligheidsbeleid  van de school. 

Training efficiënt en ontspannen leren 

Als een jongere gebrek aan zelfvertrouwen heeft en veel druk voelt om te presteren, kunnen de resultaten tegenvallen. Mogelijk is er sprake van faalangst. Mevr. Quispel-Kerkvliet coördineert de screening en trainingen voor leerlingen met faalangst. 
Extra faciliteiten.
Leerlingen met een leerprobleem, zoals: dyslexie, dyscalculie of AD(H)D of autisme kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor extra faciliteiten.  Zie faciliteitenprotocol. 

 

Als een leerling extra begeleiding nodig heeft: 
 
Commissie ondersteuning (intern)

De school heeft een belangrijke functie in het signaleren van problemen waarmee een jongere tussen de twaalf en achttien jaar mee te maken kan krijgen. Aanvullend kan dan hulp gezocht worden bij de commissie Ondersteuning. Daarin hebben vier vertrouwenspersonen zitting. Maar er  kan ook externe hulp worden geadviseerd. De commissie ondersteuning werkt nauw samen met diverse hulpverleningsinstanties, zoals het Jeugdengezinsteam. Dhr. de Bruin is de coördinator van de interne ondersteuningcommissie. 

Passend onderwijs

In het kader van de wet ‘Passend onderwijs’, heeft de school een  ‘Schoolondersteuningsprofiel’  opgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel van de school geeft inzicht in de opbouw van de ondersteuningsstructuur van de school en de medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van de leerlingen.