Naar VWO 5

Na het behalen van het Havo diploma bij het Vlietland College

Na het behalen van het HAVO-diploma is doorstromen naar het VWO mogelijk mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Aanmelding vóór 1 april van het lopende schooljaar via een e-mail bij mevrouw I. Klijnhout afdelingsleider VWO, mailto:kly@vlietlandcollege.nl. Formulieren ophalen bij de decaan
  de heer R.P. Zijlstra mailto:zij@vlietlandcollege.nl
 • De docenten van 7 examenvakken (Nederlands, Engels, 4 profielvakken en 1 keuze-examenvak) hebben een beoordeling gegeven betreffende capaciteiten, werkhouding en motivatie. Voor minstens 5 van deze vakken moet de beoordeling positief zijn. 
 • Bij het profiel EM is een tweede moderne vreemde taal gevolgd en bij het profiel CM is wiskunde gevolgd.
 • De vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen zijn met een voldoende cijfer afgerond.
 • De leerling is vóór de zomervakantie gestart om deficiënties weg te werken. Welke deficiënties dat betreft, is afhankelijk van het gekozen profiel
 • Het gemiddelde eindcijfer op het HAVO-diploma is een 6,5 of hoger
 • De leerling is ingeschreven voor een HBO-opleiding.

Vrijstellingen:
In VWO 5 en VWO 6 heeft de leerling vrijstellingen voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en maatschappijleer. Daarnaast bestaat de vrijstelling voor de tweede moderne vreemde taal voor de profielen NG en NT. Bij gebruikmaking van deze vrijstelling wordt een ander keuze-examenvak gekozen.
Naar VWO 5 na het behalen van het Havo diploma op een andere school

Voor wie het HAVO-diploma op een andere school gehaald heeft en bij het Vlietland College VWO 5 wil volgen gelden deze criteria:

 • Aanmelding vóór 1 april van het lopende schooljaar via een e-mail bij mevrouw I. Klijnhout afdelingsleider VWO, mailto:kly@vlietlandcollege.nl. Profielkeuze- formulieren via de e-mail aanvragen bij de decaan de heer R. Zijlstra, mailto:zij@vlietlandcollege.nl.
 • De vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen zijn met een voldoende cijfer afgerond.
 • In een schriftelijke verklaring geeft de school van herkomst of de afdelingsleider een positieve beoordeling voor capaciteiten, werkhouding en motivatie voor de 7 examenvakken. (Nederlands, Engels, de vier profielvakken en 1 keuze-examenvak
 • Het gemiddelde eindcijfer op het HAVO-diploma is een 6.5 of hoger
 • De betrokkene is ingeschreven voor een HBO-opleiding

Gegadigden worden op een wachtlijst geplaatst. Aan het eind van het schooljaar (datum vermelden) wordt bekend gemaakt of iemand definitief geplaatst kan worden.

Vrijstellingen:
In VWO 5 en VWO 6 gelden vrijstellingen voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en maatschappijleer. Daarnaast bestaat de vrijstelling voor de tweede moderne vreemde taal voor de profielen NG en NT. Bij gebruikmaking van deze vrijstelling wordt een ander keuze-examenvak gekozen.