VWO

 

 

 

Afdelingsleider VWO 2,3,4,5 en 6 is mevrouw Klijnhout.
mailto:kly@vlietlandcollege.nl

 

 

Verreweg de grootste herverdeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt plaats na de brugklas. Daarna komen alle vwo leerlingen van het Vlietland College bij mij in de afdeling. 

Persoonlijk en betrokken

Een belangrijk deel van mijn werkplezier komt voort uit de ervaring dat wij heel leuke leerlingen hebben op onze school. Ons vwo is een kleine afdeling waar docenten hun leerlingen goed kennen. Ze hebben korte lijntjes als het gaat om het welzijn, maar ook om de vorderingen van de leerlingen. Leerlingen worden ‘gezien’ en kunnen zichzelf zijn. Bijzonder is dat het relatief kleine aantal leerlingen bij ons op het vwo wel ervoor zorgt dat ze gezien worden, maar dat er toch veel mogelijkheden overblijven voor iedereen.
Doordat we de leerlingen kennen worden ze ook aangesproken op hun mogelijkheden.

Academische Vaardigheden

Veel vwo leerlingen hebben in het eerste leerjaar de lessen gevolgd  in een Atheneum brugklas en zijn daar al extra uitgedaagd omdat ze meer aankunnen dan de ‘gewone’ stof uit de basisvorming. In de Atheneum brugklas én tweede klas zijn vier vaardigheidsblokken, waarbij in iedere periode één vak een ‘dubbeluur’ verzorgt met Academische Vaardigheden. Leerlingen leren nadenken over wat wetenschap is, hoe je kritisch kan beoordelen, wat verschillende onderzoeksmethodes inhouden en hoe je op een goede manier onderzoekt. En er is meer. De opdrachten en eigen verantwoordelijkheden voor de leerlingen zijn groter, de Academische denkwijzen en - wereld komen de school in en omgekeerd. Bij de lessen Frans bijvoorbeeld wordt in klas 2 een excursiedag naar Lille voorbereid waarbij de leerlingen hun verworven kennis in kunnen zetten. 

In 3 vwo wordt de lesstof moeilijker en tevens worden alle vakvaardigheden die in de bovenbouw belangrijk zijn geoefend. De keuze van het vakkenpakket in 4 vwo wordt voorbereid waarbij het gaat om kwaliteiten én affiniteit van de leerlingen. 
Uniek op onze school is het feit dat leerlingen voor klas 4 vwo nog niet het uiteindelijke vakkenpakket hoeven te kiezen. Zij kiezen een ‘stroom’ of ‘richting’, namelijk ‘Natuur’ of ‘Maatschappij’. Hierdoor hebben leerlingen meer tijd om een gedegen keuze te maken voor het definitieve profiel met de juiste vakken. In 4 vwo hebben ze wiskunde AB of wiskunde AC, daarna wordt in 5 vwo, afhankelijk van het gekozen profiel, gekozen voor wiskunde A, -B of –C. Ook de mogelijkheid om vóór de definitieve keuze vakken als natuurkunde, economie en twee moderne vreemde talen een extra jaar kunnen volgen is zeer zinvol en in zekere zin ook een luxe. 


VWO Uniek:

Aanleren van een academisch denk- en werkniveau, èn eigen keuzes

4 vwo is het eerste jaar van een voor iedere leerling unieke loopbaan op onze school. Ten eerste natuurlijk door de gekozen richting. En verder door de te kiezen extra’s, een groot aantal activiteiten die allemaal leerzaam en/of vormend zijn. 
De meeste leerlingen kiezen meer dan één activiteit, iedere leerling kiest echter verplicht één activiteit als ‘bufferdeel’ Dit wordt opgenomen in het curriculum. Leerlingen bouwen hiermee aan hun VLCV, een lijst waarmee de leerling kan aantonen dat hij meer heeft gedaan dan alleen lessen volgen. 

Meer informatie over VWO Uniek

Te kiezen onderdelen:

 • het kunstvak beeldende vormgeving of drama, extra;
 • de lessen Cambridge Engels;
 • zitting nemen in één (of meerdere) leerling commissies en/of de leerlingenraad;
 • bijles geven aan onderbouw leerlingen als tutor;
 • leerlingmentor van een brugklas worden en meehelpen op brugklaskamp, met bijeenkomsten, sportdagen, vieringen en het Brugklasproject (toneelstuk) van die klas;
 • meedoen met de debatclub, met organiseren van sport- en feestbijeenkomsten, met de respectcommissie;
 • uitwisselingen met leerlingen uit diverse landen, bijvoorbeeld in het kader van het European School Network, náást de ‘gewone’ excursieweek in de 4e klas;
 • op de Universiteit bij het Pre-University Programma colleges volgen, of deelnemen aan het lange programma van Pre-University;
 • meedoen met Leren over Leven, een programma georganiseerd door het Technolab, met hulp van bedrijfsleven, Universiteit en Hogelschool Leiden. Leerlingen leren hierbij over bijvoorbeeld Neurologie, Oncologie of Leidse Meesters;
 • een Maatschappelijke Stage, of een andere activiteit die meehelpt met voorbereiden op (keuze voor) de vervolgopleiding;
 • het Honours Program van de Universiteit Leiden is een reeks colleges over uiteenlopende onderwerpen die gevolgd worden door een 24-tal leerlingen uit klassen 4,5 en 6 vwo. Zij krijgen hiermee een brede oriëntatie op de wetenschapswereld voorgeschoteld. Elk jaar zijn er vier colleges en door de gedegen voorbereiding en nagesprekken overleggen leerlingen uit verschillende jaarlagen over hun vragen en ervaringen. Een gezellige groep die vrijwillig deelneemt aan een extra programma, dat uitdaagt tot verder denken!

Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen per klas/afdeling van het Vlietland College zijn opgenomen Publicaties.