Zorg op school

Zorgcoördinator dhr. W. de Bruin (w.de.bruin@vlietlandcollege.nl en/of 071-5769243)


Passend onderwijs

Het Passend Onderwijs beoogt een geschikt onderwijsaanbod te realiseren voor elke leerling die wordt aangemeld of die bij de betreffende school staat ingeschreven. Dat betekent dat:
- alle betrokkenen in de school medeverantwoordelijk zijn voor het creëren van passende ondersteuning, waardoor leerlingen in staat zijn om naar vermogen te functioneren.
- we afstemmen en vastleggen welke taken en verantwoordelijkheden bij de mentor/docent liggen en welke bij de ondersteuningscommissie. (zie link voorlichting passend onderwijs)

Visie op leerlingbegeleiding
Het Vlietland College verstaat onder leerlingbegeleiding: het creëren van passende ondersteuning waardoor leerlingen in staat zijn om naar vermogen te functioneren, zodat afstroom of uitval voorkomen kunnen worden.

Visie op passend onderwijs
Leerlingbegeleiding, onderwijs en vorming zijn de drie pijlers van het Vlietland College. De leerlingbegeleiding richt zich op ontwikkeling en motivatie van de leerling. In het kader van het passend onderwijs is daarbij ook aandacht voor onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Doel is stagnatie die uiteindelijk kan leiden tot afstroom of schooluitval, te voorkomen.

Waar heeft een leerling recht op:
Basisondersteuning
Onder basisondersteuning wordt het geheel van preventieve en lichte curatieve* interventies verstaan, die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school – eventueel in samenwerking met anderen – kunnen worden uitgevoerd. De preventieve maatregelen zijn gericht op het tijdig signaleren van opgroei- en/of leerproblemen. Voor leerlingen die geen indicatie hebben voor extra leerlinggebonden financiering zijn er de lichte curatieve interventies.

De basisondersteuning is in principe beschikbaar voor alle leerlingen van de school. Wel kunnen voorwaarden gelden zoals bijvoorbeeld een gecertificeerde verklaring die aantoont dat de leerling een bepaalde specifieke leerbehoefte heeft. Aan het gebruik van een voorziening kunnen voor de ouder(s)/verzorger(s) kosten zijn verbonden.

Begeleiding
Een leerling brengt veel van zijn tijd door op school. Daarom is het belangrijk dat hij of zij zich daar thuis en veilig voelt. De school moet een plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Om dit te bewaken, bestaan er duidelijke afspraken over de omgang met elkaar. Deze staan in de schoolregels, het pestprotocol en het protocol ‘Sociale media-gebruik’.

Samen houden we in de gaten hoe het met de leerlingen gaat. Daarbij letten we op de schoolprestaties en op het welbevinden van de leerling. De begeleiding van de leerling is in eerste instantie een taak van de mentor.

Wat te doen als een leerling (extra) begeleiding nodig heeft?


Commissie ondersteuning (intern)
De school heeft een belangrijke functie in het signaleren van problemen waarmee een jongere tussen de twaalf en achttien jaar te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het leren, als gevolg van faalangst, met medeleerlingen, in de thuissituatie, bij het verwerken van verlies e.d. Het is dan belangrijk dat in samenspraak met de mentor gekeken wordt welke extra hulp (eventueel) nodig is. Aanvullend kan indien nodig hulp gezocht worden bij de commissie Ondersteuning. Daarin hebben vier vertrouwenspersonen zitting. Zij zijn er voor alle leerlingen en kunnen (tijdelijk) een luisterend oor bieden of samen op zoek gaan naar een oplossing van het probleem. Soms zijn een paar gesprekken al voldoende. Maar ook kan externe hulp worden geadviseerd.

De commissie ondersteuning is er voor vertrouwelijke gesprekken, maar ook om docenten, ouders en/of leerlingen te adviseren bij zaken als dyslexie, AD(H)D of problemen van andere aard. De coördinator van de commissie is de heer W. de Bruin.

Faciliteitenprotocol

Een leerlingen met een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie of met een gedragsstoornis als AD(H)D heeft onder bepaalde voorwaarden recht op faciliteiten. Zie faciliteitenprotocol

Remedial teaching

Het kan zijn dat een leerling met een specifiek leerprobleem extra hulp nodig heeft. Het Vlietland College heeft speciaal opgeleide docenten die in overleg met de vakdocent en mentor de leerling proberen verder te helpen.

Andere functionarissen binnen de school

Naast de vertrouwenspersonen van de school zijn er ook medewerkers van het Jeugd- en Gezinteam Leiden Zuid (mevrouw Y. Christoffersen en mevrouw M. Albers) en een sociaal verpleegkundige van de GGD (mevrouw A. van der Helm). De schoolmaatschappelijk werkers zijn op afspraak en elke donderdagochtend binnen de school aanwezig.

Ondersteuningsteam (intern en extern)

Mocht hulp nodig zijn die de school of de vertrouwenspersonen niet kan bieden, dan is het handig om directe contacten met hulpverleningsinstanties. Het ondersteuningsteam heeft die contacten. In dat team hebben zitting: de zorgcoördinator, een gedragsdeskundige en een vertegenwoordiger van een hulpverlenersinstantie van buiten de school.

Loket Passend Onderwijs

Er kunnen zich situaties voordoen waarin het verstandig is om onderzoek te doen naar de achtergronden van gedrag, persoonlijkheidskenmerken en/of leerprestaties van de leerling. Het loket Passend Onderwijs biedt daarbij hulp aan de ouders en de school. Op basis van de verkregen informatie kan men daar bekijken wat als aanvullende hulp ingezet kan worden. Juist om te voorkomen dat op zichzelf soms kleine problemen uitgroeien tot een groot probleem en om snel goed advies te geven en/of de juiste hulp te zoeken.