Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraak- en overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden van de school met elkaar besprekingen voeren in het belang van de school. De MR bestaat uit 12 leden: 3 ouders, 3 leerlingen en 6 personeelsleden. De rector is adviserend lid. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken, daarover voorstellen te doen en zijn standpunten kenbaar te maken aan het bestuur.

De MR heeft als taak te waken tegen discriminatie, gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen en - in het algemeen - onderling overleg, openheid en openbaarheid te bevorderen. In een aantal specifieke zaken moet het bestuur instemming vragen of advies hebben ingewonnen van de MR alvorens een bestuursbesluit van kracht kan worden. ‘Instemming’ is vereist bij o.a. wijzigingen in de grondslag en de doelstellingen van de school en in het formatieplan, wijzigingen in het beleid van de school met betrekking tot benoeming en ontslag van personeel, andere ingrijpende wijzigingen. ‘Advies’ is vereist bij o.a. wijziging van het leerplan, wel of niet meedoen aan projecten/experimenten, wijziging van de schoolorganisatie, wijziging in beleid met betrekking tot bijvoorbeeld taakverdeling van het personeel, toelaten of verwijderen van leerlingen of stagiaires en andere beleidswijzigingen. Jaarlijks worden verkiezingen gehouden in de drie geledingen; leden worden in principe voor 3 jaar gekozen.

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar, waarvan 2 keer met het bestuur om de algemene gang van zaken binnen de school te bespreken. Van de vergaderingen van de MR wordt een verslag gemaakt.

De vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor leerlingen, ouders/verzorgers van leerlingen en personeel van school. De MR-leden vertegenwoordigen allemaal een achterban. Mocht u van bepaalde zaken willen weten wat het standpunt van de MR is, of vindt u dat een onderwerp in de MR aan de orde zou moeten komen, dan kunt u met een van de leden of met de secretaris of voorzitter contact opnemen.

Vergaderingen 2016-2017
Vanaf 19.30u in personeelskamer van de school:
26 september 2016, 8 november 2016, 2 februari 2017, 15 maart 2017, 16 mei 2017 en 29 juni 2017.
Op 19 december 2016 en 8 juni 2017 vergadert de MR met het algemeen bestuur van het Vlietland College.

Samenstelling

De volgende personen hebben momenteel zitting in de medezeggenschapsraad:
namens het personeel:

Dhr. R.P. Zijlstra, voorzitter
Mw. J.E.E. van der Geest, secretaris
mw. M. Kooij, mw. D. Machielse, mw. Y. Wooning. dhr F. Bosman
namens de leerlingen: M. Idriss, G. Meurs, B. Wiebes
namens de ouders: mw. H. Klerken, dhr. H. Nagelkerke, mw. C. Zwetsloot