Identiteit

Algemene schooldoelstelling

Het Vlietland College stelt zich ten doel onderwijs te ontwikkelen, te stimuleren en te bevorderen, dat wordt gegeven vanuit een christelijke, interconfessionele achtergrond. We respecteren en houden rekening mét de diversiteit van levensbeschouwingen in de samenleving. Op het Vlietland College is iedereen verantwoordelijk voor elkaars veiligheid en welbevinden. Het personeel is collegiaal en heeft een goede relatie met de leerlingen. Dit blijkt uit de zorgzaamheid en het respect waarmee men met elkaar omgaat. Er wordt naar gestreefd om ieder de aandacht en de begeleiding te geven die hij nodig heeft. De school is naast een leeromgeving ook een leefomgeving. Door de kleinschaligheid van zowel locatie als organisatie wordt iedereen gezien en gekend. Dat geeft rust en zekerheid en draagt bij aan een prettige sfeer.

Het Vlietland College biedt degelijk onderwijs met oog voor onderwijskundige vernieuwingen. De school hecht aan een duidelijke structuur in organisatie en begeleiding. We hanteren heldere regels en afspraken. Daarbij werken we voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Personeel en leerlingen activeren en stimuleren we. Leerlingen spreken we zowel binnen als buiten de les aan op hun kwaliteiten en prestaties. Zij participeren in en zijn medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Dat daagt hen uit hun horizon te verbreden (o.a. op cognitief, creatief, sportief, cultureel en internationaal gebied) en zich te oriënteren op hun toekomst.

Christelijk/Interconfessioneel

Het Vlietland College is een interconfessionele school. Dat wil zeggen dat de christelijke levensbeschouwing gebaseerd is op zowel de protestants-christelijke als de rooms-katholieke traditie. Het Vlietland College staat echter open voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing. Daarbij spreekt het vanzelf dat men elkaar respecteert. De school is een plaats waar mensen betrokken zijn bij elkaar. Bij alle activiteiten verwachten we van zowel medewerkers als leerlingen dat zij respectvol en eerlijk met elkaar omgaan.

De lessen beginnen dagelijks met een dagopening, een kort moment van bezinning aan de hand van een gedicht of tekst. De thema’s zijn per week op de website te vinden. Ook het begin en einde van een schooljaar kennen zo'n gezamenlijk moment. Rond kerst zijn er diverse activiteiten voor alle klassen en leerjaren. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de kerstactie waarmee we ons richten op bewoners van diverse verzorgings- en verpleegtehuizen en psychiatrische ziekenhuizen in Leiden en omstreken. In elk leerjaar (behalve het examenjaar) volgen de leerlingen verplicht één lesuur godsdienst/levensbeschouwing. Alle wereldgodsdiensten en verschillende levensbeschouwingen komen hierin aan bod. Tevens besteden we aandacht aan verantwoord en gemotiveerd moreel handelen.

Kwaliteit

Het Vlietland College voert een gedegen kwaliteitsbeleid. Jaarlijks vinden evaluaties plaats om te kunnen vaststellen welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Bij deze evaluaties gebruiken we informatie uit enquêtes onder ouders, leerlingen en medewerkers. Ook bijeenkomsten van contactouders en leerlingklankbordgroepen dienen om een vinger aan de pols te houden. In samenwerking met enkele andere scholen in de regio is een systeem van collegiale visitatie opgezet. Vertegenwoordigers van deze scholen bezoeken elkaars school, beoordelen de kwaliteit en geven verbetersuggesties.

Ook de inspectie geeft een oordeel over de kwaliteit van scholen. Voor het Vlietland College luidt dat oordeel al enige jaren ‘voldoende’. Daar zijn we blij mee, al is de school van mening dat de door de politiek ingegeven eis van de inspectie om alle leerlingen reeds in de tweede klas op een haalbaar niveau te plaatsen, velen dupeert. De school streeft ernaar enerzijds te voldoen aan de eisen van de inspectie, maar leerlingen anderzijds kans te blijven geven een diploma op het hoogst haalbare niveau te behalen. Wij kiezen ervoor leerlingen die naar klas drie gaan zoveel als mogelijk op de juiste afdeling te plaatsen. Daarbij maken we gebruik van eigen gegevens en observaties, maar ook van informatie uit het CITO Volg- en Adviessysteem dat in 2007 in de school werd geïntroduceerd. Daarnaast krijgen docenten een training om de kwaliteit van toetsen te verbeteren en de voorspellende waarde ervan te vergroten.

Ons kwaliteitsbeleid is ook terug te vinden in cijfers die beschikbaar zijn op de website van Schoolvensters - Wat scholen presteren:
http://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/970/Het-Vlietland-College/categorie/Algemeen?locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2