HAtheneum


Het Vlietland College heeft als enige school in Nederland een HAtheneum-afdeling. Het Hatheneum is een driejarige opleiding die havoleerlingen voorbereidt op de bovenbouw van het vwo. Ze volgen lessen op vwo–niveau, gebruiken de boeken voor het vwo.  De inhoud is het hetzelfde, de route is anders. Hoe ziet die nieuwe route, die andere aanpak eruit? Wat zijn de verschillen met het gewone vwo?

 

Voor wie is het HAtheneum bedoeld? 

Het HAtheneum is bedoeld voor leerlingen die echt willen en weten wat doorbijten is. Het advies van de leerkracht van groep acht is daarbij van doorslaggevend belang. Tijdens een intakegesprek checken we dat oordeel; we willen zelf zien en horen dat leerlingen er voor de volle honderd procent voor willen gaan en bereid en in staat zijn om tegenslagen te overwinnen. Net zo belangrijk is de steun van de ouders; ook zij moeten volledig achter deze stap staan en hun kind steunen. 


Drijfveren en een goede route

Met een uitgebreide vragenlijst brengen we in kaart wat de drijfveren van leerlingen zijn, wat ze in beweging brengt. We willen weten waar ze goed in zijn, wat blokkades oproept, wat ze onder druk doen, waar hun sterke en zwakke punten liggen. Met de uitkomsten van de vragenlijst en de dagelijkse praktijk ernaast stellen we voor iedere leerling vast wat de beste route is. Een leerling die gemotiveerd raakt door het stellen van kortetermijndoelen vraagt een andere aanpak dan een leerling die juist opbloeit als hij samenwerkt. 


Waarom het HAtheneum? 

Het idee voor het HAtheneum komt voort uit de praktijk. Steeds opnieuw bleek dat havo-leerlingen na hun examen alsnog voor het vwo kozen. Als we hun vroegen waarom ze dat niet eerder hadden gedaan, dan kwamen we uit bij een gebrek aan zelfvertrouwen en motivatie. Ze zouden niet over het niveau en vaardigheden beschikken. ‘Leren, leren’, plannen, samenvatten, organiseren – het zijn inderdaad vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle vwo-carrière, al was het alleen maar omdat ze het vertrouwen op een goede afloop verstevigen. 


Een planning die bij je past

We maken de leerlingen medeverantwoordelijk voor het leerproces. De docenten geven aan welke stof ze moeten leren en welke opdrachten ze moeten maken, de leerlingen bepalen (binnen de kaders van de docent) wanneer en hoe lang ze aan de opdrachten werken. We leggen dat vast in gepersonaliseerde studiewijzers. Tijdens drie speciale HAtheneum-uren (extra lessen) is er tijd en gelegenheid om de vakinhoudelijke kennis op vwo-niveau te brengen. De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden in een portfolio. 


Tussentoetsen zonder cijfers

Een ander verschil met de gewone vwo-afdeling is de toetsing. Toetsen zijn onderdeel van het leerproces en geen oordeel over de capaciteiten van de leerling. Door steeds te kijken waar leerlingen staan, is het gemakkelijker om direct en snel aan te sluiten bij de behoeften van leerlingen en ze efficienter en effectiever te helpen. Voor de tussentijdse toetsen krijgen de leerlingen dan ook geen cijfers maar feedback gericht op het verder leren. Boven de andere toetsen en op het rapport staan wel gewoon cijfers.

Voorwaarde voor deze aanpak is dat leerlingen geloven dat ze beter kunnen worden. Ze moeten ervan overtuigd zijn dat ze kunnen groeien, beter kunnen worden, slimmer kunnen worden. We proberen leerlingen ervan te overtuigen dat ‘fouten’ en ‘hiaten in de kennis’ aanknopingspunten zijn voor een volgende stap in het leerproces en geen tekortkoming die afbreuk doet aan wie ze zijn.
 

 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over het HAtheneum? Neem dan contact op met Peter Muires (afdelingsleiderbrugklas en HAtheneum): mui@vlietlandcollege.nl of Marije Joosten (coördinator HAtheneum): joo@vlietlandcollege.nl
 

Meer lezen? 

 > Artikel van de VO-raad over het HAtheneum op het Vlietland College