Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie. Toestaan

Organisatie 


Het Vlietland College valt onder de Stichting Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag te Leiden. 

 

Het doel van de Stichting is het ontwikkelen, en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat wordt gegeven vanuit een interconfessionele achtergrond met respect voor en rekening houdend met de diversiteit van levensbeschouwingen en overtuigingen in de samenleving. De stichting wil:
    a.  De kansen van leerlingen bevorderen;
    b.  Maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen stimuleren;
    c.  Leerlingen een positief kritische houding helpen ontwikkelen.
De stichting doet dat door als gemeenschap van ouders, leerlingen en docenten te functioneren en nauw samen te werken met instanties en instituten in de Leidse regio.
 
Het bestuur van de stichting voert zijn taken uit volgens  op basis van de Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs en in dat kader zijn de volgende documenten hier te vinden:
 

Jaarverslagen

 
 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een toezichthoudend algemeen bestuur en een uitvoerend bestuurder. De laatste is tevens rector van het Vlietland College. Het algemeen bestuur bestaat uit minimaal vier leden en wordt bij voorkeur samengesteld uit ouders van het Vlietland College. Het bestuur is te bereiken via bestuur@vlietlandcollege.nl. 
 
Leden Bestuur
Willem Puntuitvoerend bestuurder w.punt@vlietlandcollege.nl
Pieter Kuijt voorzitter, lid renumeratiecommissiep.kuijt@vlietlandcollege.nl
Silvy Onderwaterlid, lid renumeratiecommissies.onderwater@vlietlandcollege.nl
Jerry van Vuurelid, lid financiële commissie j.van.vuure@vlietlandcollege.nl
Jacco Rijnbeeklid, lid stuurgroep nieuwbouwj.rijnbeek@vlietlandcollege.nl
Peter Hulsenlid, lid stuurgroep nieuwbouwp.hulsen@vlietlandcollege.nl
Ilse den Heijerlid, lid financiële commissiei.den.heijer@vlietlandcollege.nl

 

De schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector, een afdelingsleider organisatie en vier afdelingsleiders. Het Vlietland College is verdeeld in vier afdelingen (brugklas, mavo, havo en vwo), elk met een eigen team onder leiding van een afdelingsleider. 


Willem Punt
rector 

PNT@vlietlandcollege.nlPeter Muires
afdelingsleider organisatie
plv. rector 
MUI@vlietlandcollege.nl   Jolie van den Heuvel
afdelingsleider brugklassen
afdelingsleider AHA2
HEU@vlietlandcollege.nl 

Dineke van Dijken
afdelingsleider mavo

DIJ@vlietlandcollege.nl

Sander van der Maat
afdelingsleider havo 
MAT@vlietlandcollege.nl

Inger Klijnhout
afdelingsleider vwo
KLY@vlietlandcollege.nl

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraak- en overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden van de school met elkaar besprekingen voeren in het belang van de school. De MR bestaat uit 12 leden: 3 ouders, 3 leerlingen en 6 personeelsleden. De rector is adviserend lid. De raad is bevoegd om alle schoolzaken te bespreken, daarover voorstellen te doen en zijn standpunten kenbaar te maken aan het bestuur. De MR vergadert twee keer per jaar met het (algemeen) bestuur. Mocht u van bepaalde zaken willen weten wat het standpunt van de MR is, of vindt u dat een onderwerp in de MR aan de orde zou moeten komen, dan kunt u een mailtje sturen naar MR@vlietlandcollege.nl.

 

Oudervereniging 

Er is een actieve oudervereniging binnen het Vlietland College. De oudervereniging heeft als doel een band te scheppen en te verstevigen tussen ouders, leerlingen en school. De oudervereniging heeft een duidelijke inbreng op school en denkt actief mee. De vereniging bewaakt de identiteit van de school, signaleert problemen en doet aanbevelingen aan het schoolbestuur.

De oudervereniging is een laagdrempelig groep ouders die vijf keer per jaar bij elkaar komt en een klankbord vormt voor de school. Daarnaast helpen we bij activiteiten, zoals open dagen, het uitblaaspijpje na de examens en examenuitreikingen. Ook dragen we, dankzij de ouderbijdragen, financieel bij aan projecten en activiteiten voor de leerlingen en zorgen we voor een attentie voor personeel bij ziekte, afscheid, geboorte etc. Heeft u vragen,
opmerkingen of zin om mee te doen? Mail met de oudervereniging: oudervereniging@vlietlandcollege.nl